Ανακοίνωση

Σε απάντηση διαφόρων αναρτήσεων και κακόβουλων σχολίων  που αφορούν το Δήμο Καρπενησίου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση μετατάξεων, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία,  δηλώνουμε με την παρούσα τα εξής:

Με τον Ν. 4440/2016 ψηφίστηκε το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στο οποίο υπάγεται η πλειοψηφία των φορέων του Δημοσίου Τομέα. Στόχος του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,   όπως αποτυπώνεται στην κεντρική σελίδα του Μητρώου Απογραφής Δημοσίων Υπαλλήλων (www.apografi.gov.gr),  είναι:

«Με άξονα το ψηφιακό οργανόγραμμα, το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) αναπτύσσεται σε 3 κύκλους το χρόνο, υπό την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, ως εξής:

Κάθε κύκλος περιλαμβάνει ανάρτηση στον κεντρικό ιστότοπο των κενών θέσεων που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς, με βάση το ψηφιακό οργανόγραμμα. Ακολουθεί η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και εκκινεί η διαδικασία επιλογής από το φορέα υποδοχής.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται αποκλειστικά από τριμελή επιτροπή του φορέα υποδοχής και θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων.

Για το ανθρώπινο Δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης:

Παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο να αξιοποιήσει τα τυπικά προσόντα του, να εμπλουτίσει την εργασιακή εμπειρία του αλλά και να υπηρετήσει σε θέση υπηρεσίας, η οποία βρίσκεται στον τόπο επιλογής του.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις:

Ενισχύει τη στελέχωση των υπηρεσιών, εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, μειώνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης του πολίτη.

Βοηθά στην αποκέντρωση και την ενίσχυση περιφερειακών δημόσιων μονάδων και υπηρεσιών»

Υποχρέωση των φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, δηλαδή να μπορούν να δέχονται αιτήματα μετάταξης, είναι η κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος και η εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας και ανάρτηση αυτών όπως προβλέπεται στην ανωτέρω εφαρμογή.

Ο Δήμος Καρπενησίου ακολουθώντας τις διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  εκπόνησε το Καλοκαίρι του 2018 το ψηφιακό οργανόγραμμα και τα περιγράμματα θέσεων εργασίας και ακολούθως, όταν εκδόθηκε η ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20.7.2018 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορούσε την έναρξη του Β’ Κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του έτους 2018, υπέβαλλε στις 14 Αυγούστου 2018  το αριθμ. 10881/14.8.2018 αίτημα για πλήρωση με μετάταξη των εξής θέσεων:

Μία (1) θέση ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικού με κωδικό θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα  «1251126211» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

Μία (1) θέση ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με κωδικό θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα  « 1859501162» για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης Κρίσεων – Πολιτικής Προστασίας και

Μία (1) θέση τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών με κωδικό θέσης στο ψηφιακό οργανόγραμμα  « 1054011099 για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών»

Το αίτημα του Δήμου μας υποβλήθηκε όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  στις 20/8//2018 και έλαβε τον κωδικό υποβολής 4539681042.

Για κάθε μία από τις θέσεις η πλατφόρμα ανοιξε στις 29/10/2018 και ως τις 13/11/2018 οι ενδιαφερόμενοι είχαν δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.

Για τη θέση ΙΔΑΧ  ΔΕ Διοικητικού υποβλήθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις.

Για τη θέση ΙΔΑΧ Δε Οδηγών Αυτοκινήτων υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις μία εκ των οποίων υποβλήθηκε από τη σύζυγο Δημοτικού Συμβούλου και για την οποία διαχέονται κακόβουλες φήμες για τη μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και αδικίας εις βάρος της και

Για τη θέση ΔΕ Δενδροκηπουρών υποβλήθηκαν δύο (2) αιτήσεις.

Σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ /Φ.49Κ/102/οικ.43867/22.12.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  ο Δήμος Καρπενησίου ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων μετάταξης, συγκρότησε όπως όφειλε, την Τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 4440/2016 μόνο για τις θέσεις  ΔΕ Διοικητικού και ΔΕ Δενδροκηπουρών  καθώς για τη θέση ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, δεν προβλεπόταν από τις ανωτέρω διατάξεις ποια θα έπρεπε να ήταν η σύνθεσή της.

Όλα αυτά έχουν αναφερθεί εκτενώς στη 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/1/2019, ενώ στις 30/11/2018 η υπηρεσία μας είχε υποβάλει σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τελικά το συγκεκριμένο ζήτημα αντιμετωπίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του Ν. 4590/2019 και στη συνέχεια ορίστηκε και η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων  για τη συγκεκριμένη θέση με την αριθμ. 37/2974/20.2.2019 Διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου. Οφείλουμε να διευκρινήσουμε  ότι στις συγκεκριμένες Πράξεις σύστασης των επιτροπών  ο Δήμαρχος διαπίστωνε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και μόνο αυτοί έχουν τη θέση που προβλέπεται από το νόμο για τη συγκρότησης τους.

Εν τω μεταξύ στις 14/12/2018 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 227/4.12.2018 Βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής  Κινητικότητας θετικής γνωμοδότησης για την μετάταξη υπαλλήλου σε υπηρεσίες Καρπενησίου (Ν. Ευρυτανίας) η οποία συμμετείχε ήδη στην διαδικασία του β’ κύκλου  ΕΣΚ  έτους 2018,  και η οποία όπως αναφέρθηκε τυγχάνει σύζυγος Δημοτικού Συμβούλου.   Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανωτέρω θετική γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας απευθύνεται σε όλες τις τυχόν υπηρεσίες της πόλης του Καρπενησίου (Νοσοκομείο, Αντιπεριφέρεια, Δασαρχείο κλπ) και όχι αποκλειστικά στις υπηρεσίες του Δήμου Καρπενησίου.

Ο Δήμος στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε να αντιμετωπίσει δύο αιτήσεις του ίδιου ατόμου για την ίδια  μοναδική θέση  με δύο διαφορετικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό προέβη σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην οποία επιβεβαιώθηκε από μέρους τους ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες και ότι εφόσον η μόνη κενή θέση ΙΔΑΧ ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων  του Δήμου Καρπενησίου  διατέθηκε για πλήρωση στον Β’ Κύκλο  Κινητικότητας έτους 2018 και έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον  θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή τη διαδικασία.  Στη συνέχεια ο φορέας μας ζήτησε και εγγράφως τη γνωμοδότησή τους με το αριθμ. 1418/22.1.2019 έγγραφό του.

Σχετική ενημέρωση έλαβε η ενδιαφερομένη με το αριθμ. 2535/26.3.2019 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου.

Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προχώρησε σε συνεδρίαση στις 22/2/2019 κατά την οποία αποφασίστηκε η αναζήτηση επιπλέον στοιχείων των υποψηφίων από το ατομικό τους Μητρώο, καθώς οι σχετικές βεβαιώσεις που είχαν αποσταλεί στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων από την υπηρεσία προέλευσης των υποψηφίων δεν επαρκούσε, ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να  έχει τη δυνατότητα της συγκριτικής τους αξιολόγησης. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι επειδή και οι έξι υποψήφιοι προέρχονταν από τον ίδιο φορέα (ΟΣΥ Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.) οι Βεβαιώσεις είχαν το ίδιο περιεχόμενο χωρίς να διαχωρίζεται η εμπειρία και η σημερινή υπηρεσιακή κατάσταση του καθενός. Το σχετικό έγγραφο κοινοποιήθηκε και στους υποψηφίους. Κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής στις 18/3/2019 και αφού ο φορέας προέλευσης απέστειλε τις ίδιες βεβαιώσεις με διαφορετικό μόνο Πρωτόκολλο αποφασίστηκε και ζητήθηκε από τους ίδιους τους υποψηφίους να προσκομίσουν αποδεικτικά των τυπικών τους προσόντων. Στην Τρίτη πλέον συνεδρίαση της Επιτροπής στις 29/3/2019, τα μέλη της αφού αξιολόγησαν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων έχοντας υπόψη και το ψηφιακό περίγραμμα της συγκεκριμένης θέσης, αποφάσισαν να απορρίψουν τους τρεις υποψηφίους και να κατατάξουν με σειρά προτεραιότητας τους υπόλοιπους τρεις μεταξύ των οποίων και η συγκεκριμένη υποψήφια η οποία κατατάχθηκε στην Τρίτη θέση. Η Επιτροπή κάνοντας χρήση της δυνατότητας που απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 κάλεσε τους τρεις επικρατέστερους σε συνέντευξη.

Την ίδια μέρα ο σύζυγος της υποψηφίας και Δημοτικός Σύμβουλος υπέβαλλε αίτημα παράστασης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων. Αίτημα το οποίο όπως του απαντήθηκε εγγράφως δεν μπορούσε να γίνει δεκτό καθώς δεν προβλέπεται η παρουσία τρίτου προσώπου από το νομοθετικό πλαίσιο ενημερώνοντάς τον ταυτόχρονα ότι κατά τη συνεδρίαση συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων.

Κατά την συνεδρίαση της επιτροπής την 15η Απριλίου και ώρα 13.00 παρουσιάστηκαν οι δύο από τους υποψηφίους καθώς ο τρίτος είχε με το από 8/4/2019 ηλεκτρονικό του μήνυμα παραιτήθηκε της διεκδίκησης της θέσης καθώς είχε ολοκληρωθεί η μετάταξή του σε άλλο φορέα στα πλαίσια προηγούμενου κύκλου κινητικότητας. Η ίδια συνοδευόταν  από το σύζυγό της και το παιδί της. Προσήλθε  πρώτη με βούλησή της και της δόθηκαν σε έντυπη μορφή έξι κοινές για τους υποψηφίους ερωτήσεις οι οποίες είχαν διατυπωθεί στην πρωινή συνεδρίαση της επιτροπής την 15η/4/2019 και οι οποίες αποτυπώνονται στο αριθμ. 5711/15.4.2019 έγγραφο της Επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής της ζήτησαν να μελετήσει τις ερωτήσεις και να απαντήσει προφορικά όταν αυτή θα ήταν έτοιμη.    Η ίδια αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις   επικαλούμενη ότι η μετάταξη της οφείλει να ολοκληρωθεί  με βάση τη γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας. Της επισημάνθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, αυτό που της ήταν ήδη γνωστό με την αριθμ. 2535/26.3.2019 έγγραφό  μας, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά τη συγκεκριμένη θέση όπως αυτή διατέθηκε στο ΕΣΚ και  για την οποία υπήρξαν και άλλες αιτήσεις.

Εν συνεχεία η ίδια και ο σύζυγός της ανέβηκαν στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με το ανήλικο τέκνο τους εξαπολύοντας ύβρεις και απειλές κατά του Δημάρχου και της Γενικής Γραμματέα. Παρότι κλήθηκαν πολλές φορές σε ήρεμο τόνο να σταματήσουν δεν το έπραξαν, εν αντιθέσει χωρίς να σέβονται ούτε πρωτίστως το ανήλικο παιδί τους, ούτε το χώρο που βρίσκονται, συνέχιζαν να απειλούν και υβρίζουν φθάνοντας μάλιστα ο σύζυγος στο σημείο της απειλητικής χειρονομίας χειροδικίας.

Για τα ανωτέρω κλήθηκε η αστυνομία η οποία και κατέγραψε το συμβάν, χωρίς ο Δήμαρχος και η Γενική Γραμματέας να επιθυμούν την άσκηση μηνύσεως και την εκκίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας εναντίον τους.

Θεωρούμε χρέος μας την έκδοση της παρούσας αναλυτικής ανακοίνωσης προς αποκατάσταση της αλήθειας, μετά τον καταιγισμό λάσπης που λαμβάνει από το πρωί χώρα σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καταληκτικά δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την απορία μας για ποιο λόγο ενώ είχε το δικαίωμα με βάση τη θετική γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας η ίδια δεν απευθύνθηκε με αίτησή της σε όλες τις υπηρεσίες της πόλης, καθώς και για ποιο λόγο δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον, εφόσον διέθετε τα τυπικά προσόντα, και για την θέση ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ που είχε επίσης διαθέσει ο Δήμος για κάλυψη με μετάταξη.

Λυπούμαστε ιδιαιτέρως που τα προβλήματα υγείας που συμβαίνουν στην συγκεκριμένη οικογένεια γίνονται λαβή για εκμετάλλευση και παραποίηση της αλήθειας και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός δικαιώματος μας.

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Σουλιώτης