Ανακοίνωση

Ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ.πρωτ.: 5387/10-04-2019, «για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 1.860,00€ για το οικονομικό έτος 2019», ο οποίος θα διενεργούνταν στις 23/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., θα διενεργηθεί στις 30/04/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ.

 

 

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος

 

Ευδοξία Κονιαβίτη