Ανακοίνωση

Ο Δήμος Καρπενησίου έχοντας υπόψη την αρ. 347/23-8-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σας γνωρίζει ότι ο διαγωνισμός για την υπηρεσία «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών για την Εκπαίδευση, Διάδοση, Δικτύωση, Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των αποτελεσμάτων της Πράξης» με τίτλο: «Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου» θα επαναληφθεί την 31η Αυγούστου 2016 και ώρα 11:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

Το τεύχος μελέτης και η διακήρυξη είναι αναρτημένα και διαθέσιμα σε μορφή αρχείου pdf στο site του Δήμου την 28η Ιουλίου 2016 ή μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το προμηθευτεί σε έντυπη μορφή από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Διαβάστε την απόφαση Οικονομικής επιτροπής και Διευκρινίσεις και απαντήσεις γιατον διαγωνισμό.