Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με υπάρχουσα πίστωση 1.860,00€ για το οικονομικό έτος 2019.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ