Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου(Πολιτική Προστασία), που περιλαμβάνεται στην αρ.79/11-10-2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 34.100,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 7/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.

Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, τηλ: 22373 50029 , Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00.

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (26/10/2017)

Ανακοινώνεται ότι εκ παραδρομής στο Τιμολόγιο Προσφοράς της μελέτης  για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου(Πολιτική Προστασία), προϋπολογισμού 34.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθώς και συνακόλουθα στο με αρ.πρωτ.:16255/24-10-2017 τεύχος διακήρυξης, το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ: «17PROC002139756», αναγράφεται λανθασμένα ποσότητα 250,00 τόνοι αλατιού αντί του ορθού 500,00 τόνοι, όπως προκύπτει και από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της εν λόγω μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους, να συμπληρώσουν το διορθωμένο Τιμολόγιο Προσφοράς το οποίο μπορούν να αντλήσουν (σε μορφή docx) παρακάτω:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ