Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα Γεύματα Αγάπης και το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Από σήμερα Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στα Γεύματα Αγάπης και στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Καρπενησίου.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στις ανωτέρω κοινωνικές δομές είναι το συνολικό ατομικό – οικογενειακό εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στα προγράμματα των κοινωνικών δομών απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

– Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους.

– Φωτοτυπία Ε9.

– Σε περίπτωση διάστασης/διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ).

– Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου σε ισχύ, για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία.

– Για τους ανέργους, φωτοτυπία της Κάρτας Ανεργίας του ΟΑΕΔ πρόσφατα ενημερωμένη και αποδεικτικό απόλυσης ή διακοπής επαγγέλματος.

– Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ή απόφαση (Υγειονομικής Επιτροπής ή συνταξιοδότησης) του φορέα ασφάλισης, στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

– Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων ή γευμάτων από άλλο φορέα.

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 κατά τις  εργάσιμες ήμερες και ώρες από 08:00π.μ  έως 13:00μ.μ., στο κτίριο του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου, περιοχή Αγίου Γεωργίου. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2237352225, 2237352226.