Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤ.2018-2019

 

 

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων και βρεφών στο Δημαρχείο –Ύδρας 6 (περιοχή προφήτη Ηλία)   από 11 Μαΐου 2018 μέχρι και 4 Ιουνίου 2018, τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 9:00 έως ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2237350039- αρμόδια υπάλληλος Αγγελική Μπέσσα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ  

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος:

ΝΗΠΙΑ

 • Ηλικία του παιδιού από 2,5 ετών μέχρι εγγραφής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

           ΒΡΕΦΗ

 • Ηλικία του παιδιού από 18 μηνών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση εγγραφής (ή επανεγγραφής). Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και όπου  αυτό δεν είναι εφικτό  Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του Παιδιού ή πράξη συμφώνου συμβίωσης. (Δεν απαιτείται στην περίπτωση επανεγγραφής εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση).

4. Πιστοποιητικό υγείας του παιδιού από παιδίατρο (για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού).  Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία.

 5. Φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια, καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (mantoux).

6.  Βεβαίωση από τον εργοδότη ότι και οι δύο γονείς (ή ο έχων την επιμέλεια του παιδιού) είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο βεβαίωση από την Υπηρεσία.

7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

8. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος των συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους (2018)  και  αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

9. Υπεύθυνη Δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα. Το έντυπο δίνεται από την υπηρεσία.

10. Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής του Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών (ΑΔΑ: 6ΥΗ0ΩΕΓ και αποφ. ΔΣ 95/21/3/2018).

11. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον Π.Σ. εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται.

Η οικονομική εισφορά των δικαιούχων προκύπτει βάση των εισοδηματικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρθμ. 381&459/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου,  είναι μηνιαία για τις οικογένειες των φιλοξενούμενων  παιδιών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου καθώς και των παιδιών που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από προγραμματική συνεργασία αυτού με τον Δήμο Καρπενησίου και έχει ως εξής:

 • Για εισόδημα από 0 έως 10.000 ΕΥΡΩ  συμμετοχή 10  ΕΥΡΩ
 • Για εισόδημα από 10.001 ΕΥΡΩ έως 20.000 ΕΥΡΩ συμμετοχή 20 ΕΥΡΩ
 • Για εισόδημα από 20.001 ΕΥΡΩ έως 30.000 ΕΥΡΩ συμμετοχή 30 ΕΥΡΩ
 • Για εισόδημα από 30.001 ΕΥΡΩ και άνω συμμετοχή 45 ΕΥΡΩ
 • Η συμμετοχή για το 2ο ή 3ο παιδί είναι το 50% του αναλογούντος ποσού.
 • Πολύτεκνοι και οικογένειες με γονέα ή παιδί με αναπηρία 67% και άνω απαλλάσσονται έως του ποσού των 30.000 ΕΥΡΩ. Για μεγαλύτερο εισόδημα η συμμετοχή είναι 20 ΕΥΡΩ
 • Μονογονεϊκές οικογένειες καταβάλλουν το 50% της κατηγορίας τους
 • Η οικονομική εισφορά θα καταβάλλεται άσχετα εάν τα βρέφη-νήπια σιτίζονται
 • Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα  βρέφη-νήπια που φιλοξενούνται σε άλλο Βρεφονηπιακό σταθμό ύστερα από       προγραμματική συνεργασία αυτού με το Δήμο Καρπενησίου
 • Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς της προαναφερόμενης κλίμακας ισχύει και για τα  βρέφη-νήπια των γονέων που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για  τα βρέφη-νήπια λοιπών αλλοδαπών γονέων οι οποίοι δεν υποχρεούνται στην υποβολή  φορολογικής δήλωσης θα καταβάλλεται ανεξαρτήτως εισοδήματος το ποσό των 20 ΕΥΡΩ   μηνιαίως
 • Δεν καταβάλλονται τροφεία το μήνα Αύγουστο που διακόπτεται η λειτουργία των παιδικών  σταθμών, καθώς και οποιονδήποτε μήνα που το παιδί δεν θα φιλοξενηθεί πέραν των 5  ημερών.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ