9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Γ.Παναγιωτούπουλου-Ι.Μπακατσια Ο.Ε.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα του Ζήσιμου Φωτίου
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ζηνοπούλου