8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25 )Φεβρουαρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση προκήρυξης και τευχών διαγωνισμού του έργου «Επέκταση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δύο γηπέδων 5Χ5.
3. Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Γεωργίου Παπαδόπουλου)
4. Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Γεωργακόπουλου και Σαγρή)
5. Ορισμός δικηγόρου (Υπόθεση Κων/νου Κατσιάδα)
6. Έγκριση γενομένης δαπάνης (αφορά νομική υπόθεση)
7. Έγκριση δαπάνης για συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων
8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τον διαγωνισμό ««Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου»
10. Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Καρπενησίου»ποσό 3.751,50€
11. Ανάθεση έργων
12. Έκδοση πάγιας προκαταβολής για την δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου και τις τοπικές κοινότητες
13. Εισήγηση για τέλη εργοταξιακών παροχών.
14. Ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της οικ.επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης