7η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις δεκαεπτά  (17) Ιουλίου   του έτους  2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13:30 για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Διακοπή κυκλοφορίας για τις  εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου
  2. Καθορισμός αριθμού αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου ετών 2018 και 2019

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία