5η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-ψήφιση πιστώσεων για την εργασία-έξοδα δημοσίευσης « Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου – εστιατορίου της Μαθητικής εστίας Καρπενησίου»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην ΤΚ Αγίου Χαράλαμπου Κτημενίων.
3. Ψήφιση πιστώσεων έργων
4. Ψήφιση πιστώσεων για ασφαλιστικές εταιρείες
5. Ψήφιση πιστώσεων προμηθειών –υπηρεσιών
6. Έγκριση γενομένων δαπανών για συντηρήσεις αυτοκινήτων
7. Έκδοση πάγιας προκαταβολής για την δημοτική Κοινότητα και Τοπικές Κοινότητες
8. Γνωμάτευση δικηγόρου για εξωδικαστικούς συμβιβασμούς