Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Καρπενησίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη

1)Την υπ’ αριθμόν  313/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στη Δ. Κ. Καρπενησίου.

2) το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του ΔΚΚ

3) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

4) την απόφαση 24/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και ακινήτων (Π.Δ 270/1981)

5) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου και τις ανάγκες του Δήμου.

6) Την αριθμ.  489 /2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Α. Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου :

Το ακίνητο – οικόπεδο, είναι τμήμα του οικοπέδου του ΚΑΠΗ και βρίσκεται οδό Νικ. Τσιαμπούλα στην Δημοτική Κοινότητα  Καρπενησίου.

Το εμβαδό του οικοπέδου είναι 13,00 τ.μ.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί ως υπαίθριος χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από παρακείμενο κατάστημα.

 

Β.    Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας που είναι οι εξής :

 1. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι εννέα (9) έτη, με χρόνο έναρξης την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου.
 2. Ελάχιστο όριο προσφοράς ετήσιου μισθώματος, ορίζεται το ποσό των (325,00) τριακόσια εικοσιπέντε ευρώ. Με την υπογραφή του μισθωτηρίου θα καταβληθεί το μίσθωμα του έτους 2018 σε ποσοστό 50% επί του επιτευχθέντος.
 3. Το μίσθωμα του 2019 και των επόμενων ετών, θα καταβάλλεται εντός των πρώτων 15 ημερών κάθε έτους, στα αρμόδια γραφεία του Δήμου Καρπενησίου.
 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να διαμορφώσει και να ηλεκτροδοτεί τον χώρο με δικά του έξοδα.
 5. Ο μισθωτής δεν δικαιούται σε μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.
 6. Ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, τα τέλη χαρτοσήμου κλπ.
 7. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου ( Ύδρας 6 ) την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής Δημοπρασιών, εάν η δημοπρασία αποβεί άγονη τότε αυτή θα επαναληφθεί, μετά από μία εβδομάδα στις 05 Νοεμβρίου 2018 στον ίδιο τόπο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση.

 

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Ο προτιθέμενος να πάρει μέρος στη δημοπρασία θα πρέπει  να προσκομίσει :

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό από αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αξίας 292,00€
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις του Νόμου περί χορήγησης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της υπογραφής της συμβάσεως.

 • Φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ & ΟΑΕΕ) ή ΟΓΑ
 • Δημοτική ενημερότητα.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
 1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα παρίσταται στη δημοπρασία, θα προσκομίσει φορολογική, δημοτική ενημερότητα και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης .
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται όσο έχει το μίσθιο στην κατοχή του, να προστατεύει τα όρια αυτού και εν γένει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση. Επίσης να προστατεύει αυτό από ζημίες τρίτων δια των προσηκουσών μέτρων, άλλως ευθύνεται ο ίδιος σε αποζημίωση για οποιαδήποτε βλάβη.
 3. Η ανακοίνωση της διακήρυξης θα πραγματοποιηθεί με δημοσίευση, δέκα τουλάχιστον μέρες προ της διενέργειας της δημοπρασίας, στις 16/10/2018  δια της τοιχοκολλήσεως αντιγράφου αυτής, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου : www..karpenisi.gr.
 4. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών που έχει οριστεί με την πράξη 24/2018 του Δημοτικού συμβουλίου και θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέρα της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφ’ όσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Περί της συνεχίσεως της δημοπρασίας πέρα της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην Επιτροπή, προ της ενάρξεως της διαδικασίας και αφού προσκομισθεί νόμιμο  πληρεξούσιο που τον καθιστά αρμόδιο, να διαπραγματευτεί.
 5. Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια επί της δημοπρασίας Επιτροπή, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης ή εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία Τραπεζικού Ιδρύματος που είναι νόμιμα εγκατεστημένο στη Χώρα μας, ποσού 292,00€ ίσου δηλαδή, με το 10% του κατώτερου ορίου πρώτης προσφοράς τούτου υπολογιζόμενου για όλα τα χρόνια της μίσθωσης. Η εγγύηση συμμετοχής θα επιστραφεί εντός πέντε ημερών από της κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας σε όλους τους συμμετέχοντες πλην του πλειοδότη.
 6. Εάν ο μισθωτής είναι φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια συστήσει εταιρεία, τα μέλη της θα πρέπει να είναι φορολογικά , ασφαλιστικά και δημοτικά ενήμερα,  και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.
 7. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν μπορεί να προβάλει καμία αξίωση κατά του Δήμου για τυχόν μη έγκριση των πρακτικών και κατακύρωση στο όνομά του, τόσο παρά των αρμοδίων οργάνων του δήμου, όσο και της προϊσταμένης αρχής για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
 8. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ αυτόν της έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας, να έλθει με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, γίνεται αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων και των δυο για την επί έλλατον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τούτης.
 9. Ο ανάδοχος μισθωτής έχει υποχρέωση να διατηρεί το μίσθιο καθαρό σύμφωνα με τους όρους υγιεινής, να τηρεί τις ισχύουσες Αστυνομικές, υγειονομικές και άλλες διατάξεις και να συμμορφώνεται απολύτως με την κάθε φορά ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
 10. Απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση ή παραχώρηση της μερικής ή ολικής χρήσης του μισθίου σε τρίτους με αντάλλαγμα ή χωρίς αντάλλαγμα.
 11. Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει εάν υπάρξει οποιαδήποτε διεκδίκηση του χώρου από τρίτους και ο μισθωτής δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.
 12. Ο μισθωτής μπορεί να προβεί, με την σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε όποιες εργασίες θεωρεί απαραίτητες για την λειτουργία του, με δικά του έξοδα (πλακοστρώσεις, πέργκολα, στέγαστρο, ύδρευση, φωτισμό).
 13. Όλοι οι όροι της σύμβασης που θα καταρτισθεί θεωρούνται και είναι ουσιώδεις. Η αθέτηση ή παράβαση μιας εξ αυτών έχει ως συνέπεια την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο σύμφωνα με το νόμο και την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς τον συμψηφισμό της με οφειλές. Επίσης η πρόωρη λύση της σύμβασης θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δήμου, χωρίς τον συμψηφισμό της με οφειλές.
 14. Όλες οι δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης του χώρου θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται σε καμία μείωση του μισθώματος, ή να έχει αξιώσεις για αυτές από το Δήμο Καρπενησίου κατά τη λήξη της μίσθωσης.
 15. Ρητά ορίζεται ότι οι οποιεσδήποτε βελτιώσεις θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου χωρίς δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης από τον μισθωτή μετά τη λύση της μίσθωσης.
 16. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κατά 2% επί πλέον κάθε χρόνο και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
 17. Κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωσης του μισθώματος δεν έχει ο ενοικιαστής ένεκα της ζημιάς του μισθίου, η οποία θα οφείλεται σε πλημμύρα, θεομηνία και οποιαδήποτε άλλη ανώτερη βία.
 18. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη εγγυητική επιστολή, καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 10% επί του επιτευχθέντος μισθώματος, τούτου υπολογιζόμενου για όλα τα χρόνια της μίσθωσης.
 19. Η σύμβαση που θα υπογραφεί διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις της εν λόγω κατηγορίας .
 20. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και η μη τήρηση τους αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης.
 21. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00. Τηλέφωνο 22373 50064.

                                                    Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

                                                     Σουλιώτης Νικόλαος

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ