5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε  στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις οκτώ (8)  Φεβρουαρίου 2022 ημέρα  Τρίτη και ώρα  9.00 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  74 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4555/2018.

  Η συνεδρίαση θα  πραγματοποιηθεί  ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020)-Αντιμετώπιση της κρίσης  λόγω COVID-19) τηρουμένων των οδηγιών όπως αναφέρονται στην με αριθμ.643/69472/24-9-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις πρόσφατες εγκυκλίους του  ΥΠΕΣ,  για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Αποδοχή οικονομικής προσφοράς από τον ΔΕΔΔΗΕ για την σύνδεση Φ/Σ 999,90Kw και ορισμό νόμιμου εκπροσώπου.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τα Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2022.
  3. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΔΥΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” προϋπολογισμού 354.000,00€.
  4. Αποδοχή και έγκριση της μελέτης ανάπλασης πλατείας παραδοσιακού οικισμού Φουρνάς Δήμου Καρπενησίου.
  5. Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών   του   έργου «Ανακατασκευή  αγωγού αποχέτευσης λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην Κοινότητα Αγίου Νικολάου»   στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Ιωάννη Σαπάνα.
  6. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ».
  7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ” αναδόχου  Βασιλείου Αθανασιάδη ΕΔΕ.

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ