49η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα  (19) Νοεμβρίου  του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Κατάρτιση  όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Νοστίμου.

2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης  δημοπρασίας  για το έργο  «Βελτίωση  υποδομών  ΤΚ Στάβλων » προϋπολογισμού 45.000,00€

3.Ενσωμάτωση  της Γνώμης του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας  στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2019.

  1. Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019.

5.Εγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση  αγροτικής οδοποιίας ΔΕ  Δομνίστας,  Κτημενίων, Προυσού και Φουρνάς στο Δήμο Καρπενησίου για τα έτη 2017-2018 Α φάση προϋπολογισμού 270.200,00€

6.Εγκριση πρακτικού  διαγωνισμού για το έργο» Εσωτερική οδοποιίας ΤΚ Καστανιάς και ΤΚ Προδρόμου» προϋπολογισμού  40.000,00€.

7.Εγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού  για το έργο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων  χώρων Δήμου Καρπενησίου προϋπολογισμού 74.400,00€

  1. 8. Έγκριση 3ου τριμήνου εσόδων -εξόδων 2018.
  2. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2018.

 

Ο πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος