44η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για τον φωτισμό της κεντρικής πλατείας Καρπενησίου
2. Ανάθεση Μελέτης εκκλησιαστικού Μουσείου Φουρνάς ποσό 6000,00€
3. Ανάθεση του έργου Αντικατάσταση θυρών στο δημοτικό σχολείο ΤΚ Φιδακίων ΔΕ Καρπενησίου (Κληροδότημα Παπαδοπούλου) ποσού 3000,00€
4. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας στο Δήμο Καρπενησίου.
5. Έγκριση δαπανών για επισκευή των οχημάτων του Δήμου ως εξής: ΚΗΥ 3780 ποσό 307,50€ ,ΜΕ34488 ποσό 1328,40€ ,ΜΕ 34485 ποσό 817,95€ ΜΕ 93896 ποσό 1845,00€, ΚΗΗ 6522 ποσό 319,00€ ,ΜΕ 63043 ποσό 474,42€ και ΚΗΗ 6520 ποσό 508,45€.
6. Απαλλαγή υπολόγων και τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων.
7. Παράταση σύμβασης για προμήθεια ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου και κρεοπωλείου για τις δομές του Δήμου Καρπενησίου (Παιδικός σταθμός Γεύματα Αγάπης Μαθητική εστία και Κοινωνικό παντοπωλείο).
8. Παράταση σύμβασης για προμήθεια καυσίμων.
9. Ψήφιση πιστώσεων.