43η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Απόδοση πάγιας προκαταβολής ποσό 3000,00 .
2. Εισήγηση για συμπλήρωση της απόφασης 390/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και καθορισμός τέλους κοινοχρήστων χώρων 2013 για εποχιακές ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
3. Κατάρτιση προϋπολογισμού και ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το έτος 2013
4. Έγκριση 1ου 2ου και 3ου πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας τεχνική και οικονομική υποστήριξη για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ του Δήμου Καρπενησίου
5. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Αγίας Τριάδας» προϋπολογισμού 234.000,00€
6. Ψήφιση πιστώσεων