43η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, σήμερα έντεκα (11) Νοεμβρίου  του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30πμ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Ψήφιση πίστωσης για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο με θέμα «Έναρξη λειτουργίας Μητρώου Πολιτών» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από  14 /11/2016 έως και  18/11/2016 ποσό 300,00€

 

 

 

Αιτιολογία συνεδρίασης

Κρίνεται επείγουσα ανάγκη προκειμένου να γίνει η ψήφιση της πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου μας,  στο σεμινάριο δεδομένου ότι το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμό Α.Π ΤΑΔΚ οικ.1176/2016/9-11/2016 πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας στις 10-11-2016 με αριθμό πρωτ.15328 και η  προηγούμενη οικονομική επιτροπή είχε συνεδριάσει στις 2-11-2016 και η επόμενη έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 15-11-2016 και θα πρέπει υποχρεωτικά  να ληφθεί και να αναρτηθεί η σχετική  απόφαση πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

 

Ο πρόεδρος της Οικ.Επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος