42η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα (10)Δεκεμβρίου έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση του πίνακα 5Α του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2014
2. Συμπλήρωση της αριθμ. 329/2013 απόφασης της Ο.Ε. (Καθορισμός τελών ύδρευσης –αποχέτευσης έτους 2014)
3. Ορισμός δικηγόρου
4. Έγκριση δαπανών για επισκευή οχημάτων
5. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής- Απαλλαγή υπολόγων
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής και ανανέωση αυτής
7. Παραχώρηση οικοπεδικών τμημάτων στην Τ.Κ. Κρικέλου
8. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης