41η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις (4) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Επιμήκυνση δανείων βάσει δυνατοτήτων μεσοπρόθεσμων
2. Έγκριση προμελέτης με τίτλο «Αρχιτεκτονική προμελέτη ξενώνα στην ΤΚ Σκοπιάς αναδόχου Αθανασίου Στερόπουλου
3. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις αυτοκινήτων ΚΗΥ 9381 ποσό 562,50€
ΚΗΙ 4353 ποσό 1274,18€
4. Ψήφιση πιστώσεων