40η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι επτά (27)του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια υλικών για τον φωτισμό κεντρικής πλατείας Καρπενησίου ποσού 27.400€ -σύσταση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών.
2. Έγκριση δαπανών για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων ΜΕ 34481 ποσό 870,38€ ΜΕ 51445 ποσό 540,00€ και ΜΕ 34488 ποσό 313,10€
3. Ορισμός δικηγόρου (προσφυγή κ.Φουρλιά)
4. Ορισμός δικηγόρου (γνωμάτευση για καταπάτηση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ Αγίου Νικολάου)
5. Ορισμός δικηγόρου(Αγωγή κ.Πανόπουλου Σεραφείμ κατά Δήμου).
6. Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας
7. Ανάθεση μελέτης «Μελέτη φωτισμού κεντρικής πλατείας Καρπενησίου ποσού 4.600,00€
8. Ψήφιση πιστώσεων
• Τοποθέτηση πινακίδων & καθρεπτών Δήμου Δ.Ε.Προυσού (ΤΑΚΤΙΚΑ) ποσό 5.000,00€
Ο πρόεδρος οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης