4η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσαρες (24)Ιανουαρίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

  1. Επανακαθορισμός  μελών επιτροπής του διαγωνισμού “Επέκταση  εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού Καρπενησίου”
  2. Ορισμός μελών επιτροπών διαγωνισμών των έργων που δημοπρατούνται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
  3. Έγκριση  ανάθεση εργασίας “Καθαρισμός δημοτικού οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων εξαιτίας δυσμενών συνθηκών στην ΔΕ Δομνίστας”.
  4. Ορισμός δικηγόρου  (υποστήριξη του Δήμου Καρπενησίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την αγωγή του  Στέφανου Σταματελόπουλου).
  5. Ορισμός δικηγόρου (δικαστική ή εξωδικαστική υποστήριξη του Δήμου Καρπενησίου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία ΑΛΣΤΕ ΕΠΕ).
  6. Ορισμός δικηγόρου (ανακοπή σε πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής Σακελλάρη)

 

Ο πρόεδρος της Οικ.επιτροπής

 

 

Σουλιώτης Νικόλαος