3η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας και Καλύμνου στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Φεβρουαρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το έργο «Ύδρευση και αποχέτευση Συγκρέλλου Ανιάδας Κλαυσί»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση δημοτικού ακινήτου στη ΤΚ Κορυσχάδων
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ Αγίας Τριάδας ((Νερόμυλος)
4. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων για μειώσεις τελών ύδρευσης
5. Αντικατάσταση αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση θυρών στο δημοτικό σχολείο ΤΚ Φιδακίων ΔΕ Καρπενησίου» ποσού 3.000,00€