39η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 του Ν.3852/2010, 76 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019,  να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε  (15) του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και  Παπαρουσίου  προϋπολογισμού 19.000,00€.

2.Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών-κατάρτιση όρων διακήρυξης  για την προμήθεια αλατιού  αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (πολιτική προστασία).

3.Εξειδίκευση πίστωσης για την γιορτή τσίπουρου στη Κοινότητα  Δομνίστας

  1. Έγκριση αποζημίωσης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου .

 

Ο πρόεδρος της οικ.επιτροπής

 

Σουλιώτης  Νικόλαος