38η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννέα (19)Νοεμβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στους Στάβλους
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοτικού ξενώνα στην Δομνίστα
3. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη στην ΤΚ Χόχλιας ΔΕ Κτημενίων
4. Αντιλογισμοί
5. Έγκριση δαπανών για συντήρηση οχημάτων
6. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Στερόπουλου)
7. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
8. Ψήφιση πιστώσεων
9. Aνάθεση έργων
10. Προέλεγχος απολογισμού έτους 2012

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης