37η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τρεις (23)του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή παταριού στο δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 55.300,00€
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για « Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου» ποσό 46.612,50€
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου»ποσό 60.750,00€.
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης «Καθαρισμός χειμάρρου Κλαρωτού» ποσό 25.600,00€
5. Καθορισμός όρων πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση των ζώων της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Καρπενησίου.
6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάπλαση και εσωτερική οδοποιία ΔΕ Δομνίστας προϋπολογισμού 155.000,00€
7. Παραλαβή μελέτης «Παραγωγή ορθοφωτοχάρτη Χελιδόνας»
8. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση πρώην Δημάρχου κ.Χαλκιά ).
9. Ορισμός δικηγόρων (για υπογραφή συμβολαίου μεταβίβαση απορριμματοφόρου από Δήμο Αθηναίων).
10. Αποδοχή δωρεάς
11. Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής .
12. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις αυτοκινήτων ΚΗΙ 4378 ποσό 713,40€
ΜΕ 93877 ποσό 500,00€ και ΚΗΙ 4364 ποσό 1190,00€
13. Καθυστέρηση αποπληρωμής αναδόχου- ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού 1574,40€ (αφορά «Αποχιονισμός στα χωριά Χούνη –Αλέστια Απόφαση οικονομικής 495/11)».
14. Εξέταση αιτήσεων για μείωση λογαριασμών ύδρευσης
15. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
• Μελέτη ανάπλασης περιοχής Νεράϊδας ποσό 4.500,00€
• Μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης στην περιοχή Νεράϊδα ποσό 4.500,00€
• Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εφαρμογής του Πάρκου Αποδήμων Ευρυτάνων ποσό 4.305,00€
16. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
• Βελτίωση ύδρευσης ΤΚ Κορυσχάδων ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 6000,00€
• Βελτίωση υποδομών οικισμού Μηλιάς ΤΚ Σελλών ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 8.000,00€
• Βελτίωση υδρεύσεων ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας ΔΕ Καρπενησίου (ΣΑΤΑ 2012) ποσό 8.000,00€
• Τσιμεντόστρωση δρόμου στην ΤΚ Χελιδόνας ποσό 3000,00€
• Επισκευή στέγης νερόμυλου στον οικισμό Αγ.Παρασκευή ΤΚ Δομιανών
• Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην ΤΚ Τόρνου ποσό 3.000,00€
• Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Δεληγεωργόπουλου στην ΤΚ Αγ.Νικολάου ποσό 8.000,00€
17. Ψήφιση πιστώσεων
• Ηλεκτροφωτισμός πόλης Καρπενησίου ποσό 4.411,03€
• Αμοιβή δικηγόρων ποσό 5.535,00€
• Παροχή υπηρεσίας για σύνταξη πρότασης για τη χρηματοδότηση από το JESSICA για το έργο «Σύνδεση της πόλης του Καρπενησίου με Χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου με τηλεκαμπίνα» ποσό 16.605.00€
• Αμοιβή συμβολαιογράφου ποσό 1233,77€ (συμβόλαιο δωρεάς απορριμματοφόρου από το Δήμο Αθηναίων).