35η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση στην 35η  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75  του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα  συσκέψεων ) οδός Ύδρας  αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία,   στις  είκοσι επτά  (27) του μηνός  Σεπτεμβρίου  του έτους 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα   12.00μ για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Ορισμός δικηγόρου (άσκηση έφεσης κατά της αριθμ.87/2012 απόφασης του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ).

(Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω τήρησης προθεσμιών για άσκηση έφεσης εκ μέρους του Δήμου).