34η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τριάντα μία (31)  Ιουλίου   του έτους 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

   1.Εγκριση 2ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ  Κλειτσού» προϋπολογισμού  35.000,00€.

  2.Εγκριση 1ου πρακτικού του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Δερματίου , Καρίτσας και Χελιδόνας προϋπολογισμού 24.000,00€.

  3.Εγκριση  1ου πρακτικού του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ Μικρού Χωριού » προϋπολογισμού.

4.Εξωδικαστικός συμβιβασμός (αφορά υπόθεση Γενιτσαροπούλου).

  5.Αποδοχή  παραχώρησης  εδαφικής  λωρίδας.

6.Τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος -απαλλαγή υπολόγου

7. Επί του αριθμ.10686/26-7-2018 εγγράφου της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο

«Πράξη χαρακτηρισμού για γήπεδο που βρίσκεται στην ΤΚ Κρικέλλου.

 

 

Ο πρόεδρος της οικονομικής Επιτροπής

 

Σουλιώτης    Νικόλαο