33η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  δεκαοκτώ (18) Αυγούστου  του έτους 2015 ημέρα   Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

 

  1. Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης για την εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού της εργασίας: «Αποκομιδή απορριμμάτων Δήμου Καρπενησίου»
  2. Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου» ποσού 172.000€
  3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο:  «Συντήρηση οδών πόλης Καρπενησίου»
  4. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την εργασία: Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων
  5. Ψήφιση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση υδρομάστευσης ΤΚ Προδρόμου ΔΕ Προυσού ποσό 5.000,00€
  6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής -ανανέωση αυτής
  7. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο αντιπρόεδρος της οικ.Επιτροπής

Ιωάννης Σταμάτης