31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Υδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, την 3η Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού (για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών) για την «Προμήθεια άμμου φίλτρων δεξαμενών Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου»
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Ανάπλαση και εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Δομνίστας»
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το υποέργο «Τεχνική και Οικονομική υποστήριξη για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το υποέργο «Τεχνική και Οικονομική υποστήριξη για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
5. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 3780 οχήματος ποσού 369,00€
6. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΜΕ 29478 μηχανήματος ποσού 344,00€
7. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή του ΚΗΥ 9392 οχήματος ποσού 1.305,98€
8. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
9. Ψήφιση πιστώσεων