30η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 30η Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις δέκα έξι (16) Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω KOVID-19) την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Αμπλιανης, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων και Ψιανών προϋπολογισμού 44.780,00€
2. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων για (3) έτη «προϋπολογισμού 1.187.047,15€.
3. Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 279.620,00€.
4. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια δομικών υλικών» προϋπολογισμού 66.563,20€.
5. Αίτημα για απαλλαγή από τροφεία παιδικών σταθμών και Μαθητικής Εστίας,λόγω αναστολής λειτουργίας (covid-19).
6. Εισήγηση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2020.
7. Εκδοση εντάλματος προπληρωμής .
8. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου .
9. Εγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίναικα- τακτοποιητικού του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης και Αποχέτευσης Γοριανάδων» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου: Νικόλαου Σταμούλη του Βασιλείου.
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση παιδικής χαράς στον χώρο του πρώην ΚΤΕΛ».
11. Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του «Χειμάρα Γεωργίου» στον διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση Δημοτικού χώρου στην ΤΚ Αγ. Νικολάου».

12. Κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής της κ/ξίας ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. – ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. για τον ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».
13. Έγκριση 2ου πρακτικού για την «Μελέτη Πυροπροστασίας για Μαθητική Εστία και Συνεδριακό Κέντρο» προϋπολογισμού 16.129.03 «πλέον ΦΠΑ.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σουλιώτης Νικόλαος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ