29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι οκτώ (28) Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00πμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση-Σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 61.485,24€ και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση-Σήμανση δικτύου παραδοσιακών και αλπικών μονοπατιών στο Δήμο Καρπενησίου»
3. Ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες, για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων
4. Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων (Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.) με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 245.040,60€ με ΦΠΑ.
5. Ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης