28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα εννιά (19) Αυγούστου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης για το έργο «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ ΔΕ Καρπενησίου προϋπολογισμού 73.650,00€ με υπάρχουσα πίστωση 65.000,00€ και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Εσωτερική οδοποιία και έργα υποδομής στις ΤΚ ΔΕ Καρπενησίου προϋπολογισμού 73.650,00€ με υπάρχουσα πίστωση 65.000,00€
3. Ορισμός δικηγόρου (κατάθεση προσφυγής)
4. Έγκριση πρακτικού για την δημοπρασία «Ανάδειξη –αξιοποίηση και προστασία «Φαραγγιού Τσιούκας» δημοτικής Ενότητας Φουρνά
5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
6. Εξέταση λογαριασμού ύδρευσης .
7. Επί αιτήσεων για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 51 του Ν.4257/2014).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης