28η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι (26) Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός δικηγόρου
2. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
3. Ψήφιση πίστωσης για:
• Επιλογή αναδόχου – παροχή υπηρεσιών- φύλαξη Μαθητικής Εστίας
• Έξοδα δημοσίευσης
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Επιλογή
αναδόχου – παροχής υπηρεσιών -φύλαξη Μαθητικής Εστίας»
5. Ψήφιση πιστώσεων
6. Αναθέσεις έργων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης