27η EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 27η ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις τριάντα του μηνός Δεκεμβρίου  2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  13.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Καρπενησίου στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών και τίτλο «Κατασκευή  επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

2.Αναγγελία για αποδοχή πίστωσης συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 αρχικού ποσού 150.307,10€.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  

Η συνεδρίαση κρίνεται  έκτακτη κατεπείγουσα  προκειμένου:  1)Να υποβληθεί άμεσα αίτημα για χρηματοδότηση στην πρόταση του Υπουργείου  Εσωτερικών για «Κατασκευή  επισκευή συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς «σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων ,την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων και (5) ακόμη όμορων Δήμων και  2)

Να γίνει η αποδοχή της πίστωσης του τελικού ποσού 150.081,64€ (μείον τις κρατήσεις)σύμφωνα με το  αριθμ πρωτ.127268/27-12-2019 έγγραφο αναγγελία πίστωσης  ΥΠΕΣ μέσω του  Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Η πρόεδρος Δ.Σ

Γεωργία Γκαρίλα