27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13) Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία κοινόχρηστων χώρων στην κεντρική πλατεία
2. Κλήρωση αναδόχου για το έργο«Βελτίωση οδοστρωμάτων τμημάτων Εθνικών οδών του Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας»
3. Έγκριση γενομένης δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου κ.Κονιαβίτη
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού)
5. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης