25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι δυο (22) Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών κλπ Υλικών για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου
2. Οριστικοποίηση απόφασης για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την αποκομμιδή απορριμμάτων δημοτικών ενοτήτων
4. Καταλογισμός δαπάνης για την καθαίρεση επικίνδυνου και ετοιμόρροπου τοίχου αντιστήριξης
5. Ορισμός δικηγόρου (αγωγή Φωτεινής και Ελευθερίας Κατσιγιάννη κατά Δήμου)
6. Έγκριση 2ου τριμήνου εσόδων εξόδων έτους 2014
7. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π .Μπακογιάννης