25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι εννέα (29) Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων».
2. Έγκριση δαπάνης για συντηρήσεις αυτοκινήτων
3. Περί εξώδικης δήλωσης –γνωστοποίησης στον κ. Γεράσιμο Κυτέα .

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης