24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα πέντε (15) Ιουλίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Οριστικοποίηση απόφασης για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανάδειξη –αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού «Τσιούκας» Δημοτικής Ενότητας Φουρνάς»
3. Ορισμός δικηγόρου (για έξωση)
4. Ορισμός δικηγόρου (Άσκηση έφεσης).
5. Ανάθεση του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στην Τ.Κ Μουζίλου Δ.Ε Ποταμιάς.
6. Παραχώρηση εδαφικής λωρίδας
7. Ανανέωση πάγιας προκαταβολής
8. Αποδοχή δωρεάς (είδη παιδικής χαράς)
9. Έγκριση δαπανών για συντήρηση οχημάτων
10. Ψήφιση πίστωσης
Συμμετοχή του Δήμου στην ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ ποσό 50.000,00€
11. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης