24η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τρεις (23) Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς Νεκροταφείο και Γαύρο προϋπολογισμού 33.000,00€.
2. Κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθεια δομικών υλικών
3. Παραλαβή Μελέτης κειμηλιαρχείου –Μουσείου Φουρνάς
4. Παράταση συμβάσεων για την αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών ενοτήτων
5. Έγκριση δαπανών για συντηρήσεις –επισκευές οχημάτων
6. Ορισμός δικηγόρου
7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου
8. Τακτοποίηση (2) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγων.
9. Αναθέσεις έργων
10. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης