23η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δώδεκα (12) Ιουλίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.Κατάρτιση όρων για την δημοπρασία του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ –ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 2.610.000,00€.

Παρατήρηση
Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται κατεπείγουσα «Λόγω της προέγκρισης της δημοπράτησης του έργου από την ΕΕΤΑΑ.ΑΕ και επειδή η διαδικασία της δημοπρασίας είναι χρονοβόρα να προλάβουμε την δημοσίευση της διακήρυξης στις εφημερίδες (άρθρο 75 παρ.6 του Ν.3852/2010»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης