22η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι τέσσερις (24) Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης: έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός δωματίου στο πνευματικό κέντρο της Τ.Κ. Στάβλων
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός δωματίου στο πνευματικό κέντρο της Τ.Κ. Στάβλων
3. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τεσσάρων (4) ποδοσφαιρικών γηπέδων
4. Επί ενστάσεως Βεατρίκης Λώλου-Σοφρώνη κατά πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών κλπ. για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Δ.Καρπενησίου»
5. Έγκριση δαπάνης για επισκευές οχημάτων Δήμου

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης