21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα επτά (17) Ιουνίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων»
3. Ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων» και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
5. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου» και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου»
7. Ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία «Θέρμανση κτιρίου – δεξαμενών του κλειστού Κολυμβητηρίου» και έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης «Θέρμανση κτιρίου – δεξαμενών του κλειστού Κολυμβητηρίου»
9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας Δήμου Καρπενησίου»
10. Απόδοση πάγιας προκαταβολής
11. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Μπούρα Άννας κλπ. σύν. 3 κατά Δήμου)
12. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Παπαδημητρίου Αγαπούλας κατά Δήμου)
13. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Παπασπύρου Χαράλαμπου κλπ. κατά Δήμου για επίδομα Η/Υ)
14. Ορισμός δικηγόρου (Αγωγή Τάκη Νικολάου κλπ. συν.7 κατά Δήμου για επίδομα Η/Υ)
15. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή Καραγκούνη Ευσταθίας κατά Δήμου)
16. Έγκριση δαπάνης για επισκευές οχημάτων Δήμου
17. Αναθέσεις έργων
18. Ψήφιση πιστώσεων
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης