21η EKTAKTH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι μία (21) Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Εξέταση ένστασης της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» κατά του διαγωνισμού «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Καρπενησίου» (αριθμός διακήρυξης 12950/18-6-2013).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υποβλήθηκε κατά των όρων διακήρυξης του άνω διαγωνισμού που διεξάγεται την Τρίτη 25-6-2013 ώρα 10.00πμ .(πριν την τακτική συνεδρίαση της οικονομικής που είναι Τρίτη ώρα 14.00μμ).