20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι πέντε (25) Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία «Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων» προϋπολογισμού 112.548,00€- Ψήφιση πίστωσης για το έτος 2013.
2. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού»
3. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ελαστικών και οχημάτων»
4. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού δια την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.
5. Ένταλμα προπληρωμής (καθρέπτης)
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Δ.Κ Καρπενησίου
7. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ο τρίμηνο 2013
8. Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση Κραββαρίτη)
9. Ψήφιση πιστώσεων