1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων ) οδός Ύδρας αριθμ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις έντεκα (11) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός Αντιπροέδρου
2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων
3. Ψήφιση πιστώσεων αντιλογισμού και ανατροπών
4. Ορισμός δικηγόρου (υποθέσεις πρώην ΔΕΥΑΚ)
5. Ορισμός δικηγόρου