19η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα οκτώ (18) Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πίστωσης 120.000 ,00 € για το 2013 με προϋπολογισμό 155.000,00 € και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» ποσού 200.000 €

3.Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση –ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Προυσού Δ.Ε Προυσού Δήμου Καρπενησίου»

«Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι «Λόγω των δυσμενών συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι δρόμοι της πόλης χρήζουν άμεσης αποκατάστασης και επειδή η διαδικασία της δημοπρασίας είναι χρονοβόρα να προλάβουμε την δημοσίευση της διακήρυξης στις εφημερίδες (άρθρο 75 παρ.6 του Ν.3852/2010»