17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι (20) Μαΐου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 32.000,00€ με ΦΠΑ για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση – επισκευή δημοτικού φωτισμού» και  ψήφιση πίστωσης για την διακήρυξη της άνω προμήθειας
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση – επισκευή δημοτικού φωτισμού ποσού 32.000,00€ με ΦΠΑ
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εργασία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικού κέντρου Δήμου Καρπενησίου»
4. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και απαλλαγή υπολόγων.

Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης