17η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις τέσσερις (4) Ιουνίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για εκμίσθωση δημοτικών λιβαδιών
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για πρόσληψη γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας.
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το έργο «Βελτίωση βατότητας δρόμου από Μεγάλο Χωριό προς νεκροταφείο και Γαύρο Τ.Κ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς ποσό 33.000,00€
4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διακήρυξης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διακήρυξης για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου και γάλακτος.
6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»-Εισήγηση από
7. την επιτροπή του διαγωνισμού για εξέταση ενστάσεων επί του άνω διαγωνισμού
8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση
επισκευή δικτύων ύδρευσης δημοτικών Ενοτήτων»
9. Έγκριση δαπάνης για συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΥ 3778 ποσό
327,18€
10. Αναθέσεις έργων
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου δημοτικού κτιρίου στη θέση Αλώνια ΤΚ
Νοστίμου ΔΕ Ποταμιάς ποσό 10.000,00€
11. Ψήφιση πιστώσεων

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης