16η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις δέκα τρεις (13) Μαΐου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μμ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.Ψήφιση πιστώσεων για έξοδα δημοσίευσης των παρακάτω διακηρύξεων (2,3,4)
2.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας .
3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον Φωτισμός χώρων στάθμευσης και πέτρινου ρολογιού ΤΚ Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς ποσό 13.000,00
4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας
5.Επί του πρακτικού ενστάσεων για το έργο «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμών Φουρνάς Μεσοχωρίου Πλατάνου και Κορίτσας»
6.Έγκριση δαπάνης οχημάτων
7.Ορισμός δικηγόρου
8.Αναθέσεις έργων
• Ολοκλήρωση έργων ανάπλασης στις ΤΚ ΔΕ Ποταμιάς ποσό 12.500,00€
• Ανάπλαση περιοχής Προφήτη Ηλία στην ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου ποσό 7.000,00€
• Διαμόρφωση αποθήκης οχημάτων και υλικών στην ΤΚ Αγίας Τριάδας ΔΕ Κτημενίων ποσό 5.000,00€
• Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην ΤΚ Τόρνου ΔΕ Προυσού ποσό 5.000,00€
• Ύδρευση περιοχής Αγίου Γεωργίου Προυσού ποσό 5.000,00€
• Εξωραϊσμός νεκτροταφείων στην ΤΚ Αγίας Τριάδας ΔΕ Κτημενίων ποσό 11.000,00€
• Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Στεφανίου ποσό 10.000,00€
9.Ψήφιση πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής

Κωνσταντίνος Π.Μπακογιάννης