13η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα (κτίριο ΚΑΠΗ 3ος όροφος) στις δέκα οκτώ (18)του μηνός Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00μ.μ
Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

(Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει ο απολογισμός της εμποροπανήγυρης από τον αντιδήμαρχο κ.Γενιτσαρόπουλο Χρήστο )

1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός)
2. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για τους Β.Ν.Σ (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός)
3. Απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών, στο Μεσοχώρι της Τ. Κ. Κλειτσού. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
4. Λήψη απόφασης για άνοιγμα προθεσμιακού λογαριασμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σταμάτης Δημήτριος)
5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (άρθρο 281 του Ν.3463/2006) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
6. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σταμάτης Δημήτριος).
7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –Αναμόρφωση (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
8. Ορισμός της ομάδας έργου για την υλοποίηση των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας Α.Σ Ευρυτανία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση. (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός)
9. Ορισμός της ομάδας Διαχείρισης η οποία περιλαμβάνει τον ορισμό του Υπευθύνου έργου , Υπευθύνου Οικονομικού Αντικειμένου Υπευθύνου φυσικού Αντικειμένου για την υλοποίηση των δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας» Α.Σ Ευρυτανία Πρωτοβουλία για την Απασχόληση. (εισηγητής ο Γ.Γ κ.Αρ.Τασιός)
10. Έγκριση δημοπράτησης υποέργου «Ανάδειξη αξιοποίηση και προστασία φαραγγιού «Τσιούκας» δημοτικής Ενότητας Φουρνά» ενταγμένου στο πρόγραμμα ΠΙΝΔΟΣ (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Σουλιώτης Νικόλαος)
11. Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου κ. Σταμάτη Δημητρίου (εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ).
12. Έκδοση εγγυητικής επιστολής για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ «Εναρμνόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής Ζωής» για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (εισήγηση από την ποιότητα Ζωής) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
14. Συμπλήρωση της αριθμ.268/2012 απόφασης του Δ.Σ (αφορά λειτουργία κοινωνικού φροντιστηρίου) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας).
15. Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου Μαθέ. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Κλαυσίου και απόφαση εκμίσθωσης του ακινήτου με δημοπρασία. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
16. Επί αιτήσεως Μποτσιβάλη Αμαλίας. Πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ. Κ. Στάβλων και απόφαση εκμίσθωσης του ακινήτου με δημοπρασία. (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
17. Επί αιτήσεως δημότη για παράταση ταφής στο Μεγάλο Χωριό (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
18. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
19. Επί αιτήσεων για μη χρέωση προσαυξήσεων(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος).
20. Διαγραφή αποδείξεων ύδρευσης σε πάρκα κλπ δημοτικούς χώρους- λογαριασμός ύδρευσης πρώην Πειρ.Πατραική (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
21. Απευθείας εκμίσθωση του περισσεύματος βοσκοτόπου της Τ.Κ Προυσού (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
22. Συμπλήρωση του καταλόγου βοσκής 2013 (απόφαση Δ.Σ 199/2013) (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Γενιτσαρόπουλος Χρήστος)
23. Αντικατάσταση μελών επιτροπών(εισηγητής ο πρόεδρος κ.Ντέκας Χρήστος ).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Σουλιώτης Νικόλαος)
24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού κέντρου ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο Δ.Δ Δομνίστας»
25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Δήμο Καρπενησίου.
26. Έγκριση 2ου Α.Π του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης στο εμπορικό κέντρο του Καρπενησίου» αναδόχου ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε
27. Έγκριση 2ου Α.Π του έργου «Αποκατάσταση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής ενημέρωσης (Λαογραφικό Μουσείο) ΔΔ Δομνίστας
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης Δημοτικών σφαγείων Καρπενησίου» αναδόχου κ.Χαντζόπουλου Γεωργίου.
29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποία ΤΚ Βράχας» αναδόχου κ. Χούπα Κων/νου.
30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης προς Άγιο Λεωνίδη» ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς αναδόχου
Θεόδωρου Βαξεβάνου.
31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Εργασίες συντήρησης και προστασίας δημοτικών χώρων στην Τ.Κ. Μικρού χωριού» ΔΕ Ποταμιάς Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Μπούρα Παναγιώτη.
32. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Εσωτερική οδοποιία και αναπλάσεις στις Τ.Κ. της ΔΕ. Ποταμιάς» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ. Νικολάου Μήτσιου
33. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Αναπλάσεις και εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μικρού Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ.Νικόλαου Μήτσιου .
34. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Εσωτερική Οδοποιία ΤΚ Δερματίου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου κ.Νικολάου Μήτσιου .
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις εντός οικισμού ΤΚ Αγίου Νικολάου»αναδόχου κ. Γεωργίου Χατζόπουλου.
36. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου « Κατασκευή πλατείας στο Τ.Δ Μυρίκης» αναδόχου Κ/ξια Κων/νος Τράντος και Οδυσσέας Τράντος ΟΕ και Καρακίτσιος Νικόλαος
37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Μύλοι της επέκτασης του σχεδίου πόλης» αναδόχου Κ/ξια Κων/νος Τράντος και Οδυσσέας Τράντος ΟΕ και Καρακίτσιος Νικόλαος
38. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου «Αντικατάσταση καπακίων φρεατίων ύδρευσης και δεξαμενών και συντήρηση του δικτύου ύδρευσης στο Τ.Δ Καλεσμένου» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου.
39. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Παλιά Λαϊκή Καρπενησίου» αναδόχου κ.Χούπα Κων/νου.
40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Αποπεράτωση κοινοτικού γραφείου ΤΚ Μεγάλου Χωριού αναδόχου κ.Κολοκώτσιου Κων/νου

Ο πρόεδρος του Δ.Σ

Χρήστος Ντέκας